Vedtægter for Venskabsforeningen
Roskilde - Nanortalik

1. Foreningens navn
Foreningens navn er Venskabsforeningen,
Roskilde - Nanortalik.

2. Foreningens adresse
Foreningen er hjemmehørende i Roskilde på den officielle postadresse > Se under Adresser

3. Foreningens formål
Formålet med foreningen er at medvirke til udbygning af kontakten mellem personer og grupper fra Roskilde og Nanortalik.

4. Medlemsskab
Enhver kan optages som medlem. Indmeldelse sker ved indbetaling af årskontingent, der følger kalenderåret. Familier kan optages som medlem. Organisationer, institutioner og firmaer kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned før årsskiftet. Har et medlem ikke betalt kontingent inden den 1.5. er bestyrelsen berettiget til at betragte vedkommende som udmeldt. Eksklusion af et medlem kan ske ved flertalsbeslutning i bestyrelsen. En sådan beslutning kan appelleres til førstkommende generalforsamling, hvis afgørelse er endelig. > Se kontingent under Bliv medlem

5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den årlige generalforsamling afholdes i Roskilde i marts/april med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelse, 2 revisorer samt 2 suppleanter.
5. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde.
6. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag fra medlemmerne.
8. Eventuelt.

Forslag , der ønskes behandlet under punkt 7 skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts. Beslutninger træffes – hvor ikke andet er nævnt i vedtægterne – ved simpelt flertal. Stemmeret må på begæring kunne dokumenteres ved kontingentkvittering. Beslutninger om vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis forslaget har været udsendt før generalforsamlingen og såfremt 2/3 af de her fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Ethvert myndigt medlem kan opstille til valgene. Ethvert medlem har ret til at opstille kandidater, men skal dokumentere kandidaterne villighed til at modtage valg. Stemmeret kan overdrages ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Ingen kan dog afgive mere end to stemmer. Familiemedlemskab har 2 stemmer. Medlem, der er fyldt 15 år har stemmeret.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. Begæring fremsættes til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Alle generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Forslag til budget skal sammen med regnskabet vedlægges. Referat af generalforsamlingens vedtagelser føres i foreningens protokol, som underskrives af bestyrelsen og mødets dirigent. > Se mere under Generalforsamling

6. Bestyrelsen
Bestyrelsen driver foreningens daglige arbejde, fører dens regnskab og administrerer dens formue. Bestyrelsen har 5 medlemmer valgt for 2 år ad gangen. Efter 1. år er 2 medlemmer på valg. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed træffer formanden afgørelsen. Bestyrelsen skal føre mødereferater. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg, hvor et af bestyrelsesmedlemmerne skal have sæde. > Se bestyrelsen under Bestyrelse

7. Økonomi
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan efter samråd med revisorerne meddele fuldmagt vedr. bank- og girokonto.

Foreningen hæfter for sine dispositioner alene med sin formue. Herudover kan foreningens medlemmer kun gøres økonomisk ansvarlige i den udstrækning de individuelt måtte have afgivet garantitilsagn.

Revision af foreningens regnskab foretages inden generalforsamlingen af de to valgte revisorer, der ikke samtidig kan være medlemmer af bestyrelsen. Revisorerne har ret til indsigt i regnskabsførelsen når de ønsker det.

8. Opløsning af foreningen
Foreningen kan opløses, såfremt man på to generalforsamlinger med mindst 2 måneders mellemrum beslutter dette med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemme. Ved nedlæggelse af foreningen skal foreningens eventuelle formue anvendes til socialt arbejde i Nanortalik. Den kan aldrig udloddes til medlemmerne

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 19. januar 1984 i Roskilde