Venskabsforeningen Roskilde – Nanortalik

Generalforsamling

Seneste generalforsamling blev afholdt 27. marts 2017:

Referat
Venskabsforeningen Roskilde – Nanortalik
Generalforsamling
Mandag den 27. marts 2017 kl. 19.30
Sted: Byens Hus, Stændertorvet, Roskilde
Lokale: Under Gulvtæppet indgang E, fra gården

Efter generalforsamlingen holder foreningen KAFFEMIK, hvor der bydes på kaffe/te og kage, og herefter fortæller de mødedeltagere, som har lyst, om en oplevelse fra Grønland eller man kan medbringe en ting eller figur fra Grønland, som man fortæller om.
  
Dagsorden/Referat
Valg af dirigent og stemmetællere: Bestyrelsen foreslog Niels Fischer-Nielsen, der blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og foreslog, at der først skulle vælges stemmetællere, hvis der opstod behov derfor. Der vil kun blive gennemført skriftlig afstemning, hvis der blev fremsat ønske derom.
Datoen for generalforsamlingen var varslet i mail til medlemmerne den 12/1 2017 og dagsordenen blev udsendt den 4. marts 2017. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Bestyrelsens beretning for 2016 ved formanden, Alf Tornberg
Vi sluttede sidste sæson med generalforsamling og efterfølgende kaffemik med fortællinger om kunst og interessante oplevelser fra Grønland. Det vil vi også gøre i aften.

Arbejdet i foreningen var hele året meget præget af forberedelserne af medlemsrejsen til Sydgrønland, hvor vi skulle stå for nordboaktiviteter for børn i de tre byer i Kommune Kujalleq: Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq. Der blev holdt mange møder, hvor vi forberedte aktiviteterne, syede vores nordbodragter mv. Rejsen blev særdeles vellykket med 18 deltagere i 15 dage, hvor der også blev tid til et ophold på den nye fjeldlejrskole ved Tasermiutfjorden. Fiskeeventyr, naturoplevelser og hyggeligt samvær. Det hele blev en god og stor oplevelse i Grønland.

50 års jubilæet for venskabsbysamarbejdet mellem Roskilde og Nanortalik blev markeret ved flere arrangementer. Bestyrelsen og flere medlemmer har lagt et stort arbejde i planlægningerne. Først holdt viceborgmester Simon Simonsen den 6/9 2016 et oplæg i Byens Hus om den aktuelle situation og fremtidsplanerne i Kommune Kujalleq.

Venskabsforeningen var guider for de grønlandske gæster ved turistmæssige indslag i det kommunale program.

På selve jubilæumsdagen den 7/9 2016 stod Venskabsforeningen for en velbesøgt reception i den gamle byrådssal. Der blev budt på lækre grønlandske specialiteter, god vin og øl. Der var gode taler og en meget varm og hyggelig stemning.

Samme dag åbnede en udstilling i Byens Hus af Roskilde Kommunes grønlandssamling forstærket med stor fotoudstilling fra elevudvekslingerne og vores medlemsrejser. På TV-skærme viste vi optagelser fra Nanortalik før og nu. Udstillingen kunne desværre kun være der i ca. 2 uger .

4 af rejsedeltagerne fortalte engageret og viste gode fotos om rejsen ved et medlemsmøde den 25/10 2016. Det var et tilløbsstykke og bet blev en fornøjelig aften.

Den 28/11 2016 fortalte Merete Hansen og Bent Michael Nielsen om deres store engagement med socialt og kulturelt arbejde i Grønland i samarbejde med Rotary. Oplægget gav et godt indtryk af de glæder og udfordringer, man oplever ved den slags arbejde i Grønland.
Vi har fortsat vores samarbejde med Foreningen NORDEN Roskilde – Lejre, så vores medlemmer kan deltage i deres aktiviteter. Der blev i december indbudt til fællessang og musikalsk underholdning med nordiske sange suppleret med glögg og æbleskiver.

Den 7/2-17 var der oplæg og debat om Rigsfællesskabet ved lektor Ulrik Pram Gad. Vi havde her ramt en meget aktuel og interessant problemstilling. Der var stor spørgelyst fra deltagerne.

Den 28/2-17 fortalte besætningsmedlem Jørn-Ove Johansen om vikingeskibet Skjoldungens sejlads i Sydgrønland i sommeren 2016, samtidig med vores medlemsrejse.

Alle medlemsmøderne har haft et pænt fremmøde og vi har haft engagerede oplægsholdere, der alle har været med til at ajourføre vores opfattelse af Grønland.

Bestyrelsen har haft en god drøftelse om foreningens fremtid. Det tema bliver behandlet senere på dagsordenen, hvor det også bliver uddybet.

Bestyrelsen

Forelæggelse af de reviderede regnskaber (bilag udleveres):
Foreningens årsregnskab 2016
Driftsregnskab 2016 for ”Gl. Anders Hus”
Medlemsrejser (indbetalinger/afregninger)
Konto til rejsegarantier for 2016
Alle regnskaberne er blevet revideret uden anmærkninger den 14/3 2017. Indestående på bankkonti er afstemt.
Det blev oplyst, at Roskilde Kommunes tilskud på 10.000 kr. til jubilæumsaktiviteterne først er blevet udbetalt i januar 2017 og derfor ikke fremgår af regnskabet for 2016.
Indbetaling af medlemskontingent bogføres i det år, pengene modtages.

Der var flere mødedeltagere, der fremhævede, at det var meget fint, at foreningen kunne drives så godt med så lav kontingentbetaling.

Alle regnskaberne blev godkendt.

Den ringe brug af Gl. Anders Hus fik et medlem til at anbefale at huset skulle stilles til rådighed for kommunen til brug i særlige situationer, hvis de kunne garantere for at det blev efterladt rengjort og uden skader.

Valg:
Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år.

På valg er:
Wilh. Rohland-Larsen (modtager genvalg)
Leif Ravnbak (modtager genvalg)

Begge blev genvalgt.

Valg af 1-2 suppleanter:
Kandidater kan opstilles i mødet.
Det var ikke muligt at finde kandidater til suppleantposten, så det blev godkendt, at bestyrelsen selv kan finde suppleanter, hvis der opstår behov for det.

 Valg af revisor:
Jan Nielsen (modtager genvalg)
Tommy Nygaard (modtager genvalg)
 Merete Rasmussen som revisorsuppleant
Alle tre blev genvalgt.

Drøftelse af foreningens kommende arbejde.

A. Fremtiden
Bestyrelsen foreslår at vi drøfter Venskabsforeningens fremtid, herunder et konkret forslag om at opløse Venskabsforeningen pr. 1. april 2018.

Forslaget blev i mødet ændret til pr. 1. september 2018.
Dette forslag kræver at 2/3 af de fremmødte, stemmeberettige stemmer for, og at denne beslutning bliver bekræftet ved en ekstra generalforsamling om 2 måneder, hvor også 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Der henvises til bilag med bestyrelsens begrundelser for forslaget.
Formanden motiverede bestyrelsens forslag om at opløse Venskabsforeningen.

Det medførte efterfølgende flere kommentarer, der udtrykte, at det var trist, men at man forstod bestyrelsen.

Det har alle år været en veldrevet forening med fremragende foredragsholdere og lav kontingent, så der er grund til at rette en meget stor tak til bestyrelsesmedlemmerne gennem årene. 
Stemningen, om det var da ærgerligt, men forståeligt at forslaget om lukning blev fremsat, bredte sig.

En deltager mente, at man ikke skulle give op og foreslog, at foreningen skulle skifte navn til Roskilde – Kujalleq og dermed fortsat stå for informationer om Sydgrønland i et foreningsregi.
En anden deltager foreslog at Venskabsforeningen kunne erstattes af en facebook gruppe for Grønlandsinteresserede.

Der blev omtalt andre alternativer til Venskabsforeningen: Foreningen NORDEN, Det Grønlandske Hus, Det Grønlandske Selskab og Polarfronten.

På baggrund af debatten valgte dirigenten ved håndsoprækning at lodde stemningen for at opløse Venskabsforeningen. Alle undtagen en mødedeltager stemte for, og forslaget var dermed vedtaget.
 Efter reglerne vil bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling tirsdag den 30. maj, hvor beslutningen skal bekræftes.

Hvis beslutningen om nedlæggelse af foreningen fastholdes vil bestyrelsen efter den ekstraordinære generalforsamling arbejde for salget huset og undersøge behovet for tilskud til sociale aktiviteter i Nanortalik for foreningens restmidler. Det blev i mødet foreslået det sociale værested for børn drevet af Foreningen Grønlandske Børn, idrætsforeninger, spejdere og evt. ældrecenteret.

Diskussionen mundede ud i, at bestyrelsen blev opfordret til at lave forslag til fordeling af foreningens restmidler til generalforsamlingen i 2018.

B. Det kommende arbejde:
Bestyrelsen orienterede om planerne for en række arrangementer (foredrag, koncerter og udstillinger) i København, Roskilde og Odense i samarbejde med ”Kultur over grænser” i 2017.

Der er planer om foredrag af Else Lidegaard: Med nordlyset i øjnene om Grønland i perioden 1953 til 2015, samt fremvisning af den nye inuitfilm: Searchers /Maliglutit ved en særforestilling.

Medlemmerne blev opfordret til at fremsende andre forslag til bestyrelsen, hvis de oplever relevante foredrag.

Flere medlemmer har foreslået, at der skal arrangeres en medlemsrejse til Nanortalik med det formål at tilbyde at male lejrskolen ved Tasermiutfjorden udvendigt, som en tak for lån og kombinerede det en god naturoplevelse i området. Der var stor interesse for forslaget og bestyrelsen lovede at arbejde videre med planerne for en rejse i sommeren 2018.

Godkendelse af budget for 2017, herunder fastsættelse af kontingent.
Økonomien er fin, så bestyrelsen foreslår uændret:
75 kr. for enkeltmedlemmer, 150 kr. for familier (samme postadresse) og 250 kr. for firmaer og institutioner.

I tilfælde af at det besluttes at nedlægge foreningen foreslås det, at der ikke opkræves kontingent for 2017 og at der lukkes for indmeldelser i Venskabsforeningen.

Det blev besluttet, at der skal opkræves kontingent for 2017 med de samme satser.

Det blev også besluttet at lukke for indmeldelser i Venskabsforeningen fra dags dato. Ud over medlemmerne kan interesserede få mulighed for at deltage i nogle af de kommende møder.

Det forelagte budget blev godkendt med tilføjelse at der skal opkræves kontingent for 2017.

Eventuelt
Der var stor interesse for Roskilde Kommunes mange genstande fra Grønland. De skal op fra kælderen (på Hedegårdenes Skole, hvor de opbevares). Fordel dem på skolerne, giv dem til Roskilde Museum eller Arktisk Museum – bare de bliver set og brugt.
Dirigenten blev takket for god mødeledelse og forsamlingen blev inviteret til efterfølgende kaffemik.

Dirigent: Niels Fischer-Nielsen
R referent Alf Tornberg

-------------

Bilag til generalforsamlingen den 27. marts 2017 punkt 5

Bestyrelsen har i år haft en drøftelse af Venskabsforeningens fremtid og gjort status for arbejdet.

Venskabsforeningen har eksisteret siden 19/1 1984 og har i de 33 år taget mange initiativer og været den stabile kraft i samarbejdet med Nanortalik. Det er blevet til utallige spændende medlemsmøder med foredrag af begejstrede grønlandsfarere, flere medlemsrejser til Sydgrønland, værtsopgaver i Roskilde for besøgende grønlændere mv.

Foreningen har aldrig modtaget kommunalt driftstilskud, men har klaret sig godt og altid haft en god økonomi. Medlemstallet har været ca. 80-100 i lang tid. Mange har været trofaste medlemmer i hele perioden.

Det er bestyrelsens opfattelse, at foreningen har været veldrevet i alle år, men at tiden nu er moden til at diskutere, om foreningen skal nedlægges, mens vi er på toppen og kan se tilbage på en fremragende indsats.

Hvorfor nu det?  Der er flere begrundelser:

Vi har i flere år haft svært ved at få medlemmer til at påtage sig bestyrelsesarbejdet, det har været særdeles svært at få en til at påtage sig opgaven som kasserer.

Vi har uddelt 1.000 PR-foldere for foreningen, men den har kun givet 2 indmeldelser.

Roskilde Kommune har nu afskaffet venskabsbyerne.

Nanortalik Kommune er nedlagt og byen en del af Kommune Kujalleq.

Foreningen var i begyndelsen mødested for grønlænderbørnenes værtsfamilier, men i de sidste 5-7 år har kun 3-4 af dem meldt sig ind.

Foreningen oplever dalende kommunal interesse for vores arbejde
M.v.

Vi forestiller os, at vi kan fortsætte foreningen til den 1. april 2018 med gode medlemsmøder, vi har en spændende plan for nogle store tiltag i samarbejde med Kultur over Grænserne. I samme periode gennemføres salget af Gl. Anders Hus i Nanortalik, så indtægten sammen med vores restformue iht. vedtægterne kan anvendes til velgørende formål i Nanortalik, i henhold til vores vedtægter.

Hvis generalforsamlingen beslutter forslaget, skal det bekræftes ved en ekstraordinær generalforsamling om 2 måneder. Hvis forslaget ikke vedtages, skal der næste år opstilles nye kandidater til bestyrelsen, herunder til opgaven som kasserer og formand. Hvis Venskabsforeningen nedlægges kan vi anbefale at man følger udviklingen i Grønland gennem møder / indmeldelse i Foreningen NORDEN Roskilde – Lejre, Det Grønlandske Selskab og Foreningen Qatangut.  Der er mange nyhedsbrev, man gratis kan abonnere på.